Вестник РТСУ

Ахмедов Х.А. Влияние государственного внешнего долга на эффективность расходов секторов национальной экономики

УДК 336.277 

ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНЕШНЕГО ДОЛГА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАСХОДОВ СЕКТОРОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Ахмедов Хушбахт Анварбегович

Старший преподаватель кафедры финансов

Таджикский государственный финансово-экономический университет

734067, Республики Таджикистан, Душанбе, ул. Нахимова, 64/14

Телефон: (+992) 917 19 46 00 (м.)

Статья посвящена вопросу влияния государственного внешнего долга на эффективность экономической системы Республики Таджикистан представляющей собой закономерный, устойчивый и объективный процесс функционирования отдельных отраслей национальной экономики – энергетики, транспортной инфраструктуры, образования, здравоохранения и др. Анализ эффективности и расчёт окупаемости расходов производится с учетом показателей общих расходов, затраченных кредитов и валового дохода, полученного в указанных секторах экономики. Определяется зависимость производственного роста, то есть увеличение ВВП страны, от основных факторов экономики, таких как занятость населения, основной капитал и технологии, требующие обновления и инновационных преобразований. Формулируются рекомендации и предложения по улучшению и развитию отраслей экономики в ближайшей перспективе.

Ключевые слова: экономическая эффективность; срок окупаемости; кредитные ресурсы; развитие экономики; факторы производства и т.д.

Литература 

1.    Бланшар Оливье. Макроэкономика: учебник. – М.: Изд-во ВШЭ, 2015. – 688с.

2.    Довчиак П. Анализ и оценка развития частного сектора // Моделирование государственного сектора: матер. Междунар.конф. – Душанбе: ТГФЭУ, 2018. – 296 с. –С.200-215.

3.    Отчет о состоянии государственного долга на 2018 год. [Электронный ресурс]. – Душанбе: МФРТ, 2019. – 32 с. – Режим доступа: www.minfin.tj

4.    Поддержка отдельных направлений реформ в сфере УГФ, Проект ЕС // Бюллетень «Разработка макроэкономической модели для Таджикистана». – Душанбе, 2018. – 299 с.

5.    Селезнев А.З. Государственный долг и внешние активы: учеб. Пособие. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 284 с.

 

THE IMPACT OF PUBLIC EXTERNAL DEBT ON THE EFFICIENCY OF EXPENDITURE  IN THE SECTORS OF THE NATIONAL ECONOMY

Akhmedov Khushbaht Anvarbegovich

Senior lecturer of the chair of finance

Tajik state university of finance and economics

734067, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Nakhimov, 64/14

Ph.: (+992) 917 19 46 00 (m.)

The article is devoted to the issue of the impact of the state external debt on the efficiency of the economic system of the Republic of Tajikistan, which is a natural, stable and objective process of functioning of certain sectors of the national economy – energy, transport infrastructure, education, healthcare, etc. Analysis of efficiency and calculation of cost recovery is carried out taking into account indicators of total costs , spent loans and gross income received in the specified sectors of the economy. The dependence of production growth, that is, an increase in the country's GDP, on the main factors of the economy, such as employment of the population, fixed capital and technologies that require renewal and innovative transformations, is determined. Recommendations and proposals are formulated for the improvement and development of economic sectors in the near future.

Keywords: economic efficiency; payback period; credit resources; economic development; factors of production, etc.

References 

1.      Blanchard Olivier. Macroeconomics: a textbook. – M.: Publishing house of the Higher School of Economics, 2015. – 688 p.

2.      Dovchiak P. Analysis and assessment of private sector development // Modeling of the public sector: mater. of international conference. – Dushanbe: TSUFE, 2018. – 296 p. – P.200-215.

3.      Report on the state of public debt for 2018. [Electronic resource]. – Dushanbe: MFRT, 2019. – 32 p. – Access mode: www.minfin.tj

4.      Support for selected areas of PFM reforms, EU Project // Bulletin "Developing a macroeconomic model for Tajikistan". – Dushanbe, 2018. – 299 p.

5.      Seleznev A.Z. Public debt and external assets: a manual. – M.: INFRA-M, 2012. – 284 p.

   

ТАЪСИРИ ҚАРЗИ БЕРУНАИ ДАВЛАТӢ БА САМАРАНОКИИ ХАРОҶОТИ БАХШҲОИ ИҚТИСОДИ МИЛЛӢ

Ахмедов Хушбахт Анварбегович

Муаллими калони кафедраи молия

Донишгоҳи давлатии молиява иқтисоди Тоҷикистон

734067, Ҷумҳурии Тоҷикистон, Душанбе, Нахимов, 64/14

Тел.: (+992) 917 19 46 00 (м.)

Мақола ба масъалаи таъсири қарзи берунаи давлатӣ ба самаранокии низоми иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки раванди қонунӣ, устувор ва объективии амалкарди соҳаҳои алоҳидаи иқтисоди миллӣ – энергетика, инфрасохтори нақлиёт, маориф, тандурустӣ ва ғ. мебошад, бахшида шудааст. Таҳлили самаранокӣ ва ҳисобу китоби бозхарид шудани хароҷот бо инобати нишондиҳандаҳои хароҷоти умумӣ, қарзҳои масрафшудва ва даромади маҷмӯӣ, ки дар бахшҳои мазкури иқтисодиёт ба даст оварда шудаанд, амалӣ мегардад. Вобастагии болоравии истеҳсолот, яъне зиёдшавии ҳаҷми ММД кишвар аз омилҳои асосии иқтисодӣ, аз қабили шуғли аҳолӣ, сармояи асосӣ ва технологияҳо, ки ба навшавӣ ва табаддулоти инноватсионӣ ниёз доранд, зикр карда шудааст. Тавсияҳо ва пешниҳодот оид ба беҳгардонӣ ва рушди соҳаҳои иқтисодӣ дар дурнамои наздик роҳандозӣ карда шудаанд.

Калидвожаҳо: самаранокии иқтисодӣ; муҳлати бозхарид; захираҳои қарзӣ; рушди иқтисодӣ; омилҳои истеҳсолот ва ғ.

Назад к списку


Учеба в РТСУ

Абитуриенту Абитуриенту Студенту Студенту Выпускнику Выпускнику Сотруднику Сотруднику
Для людей с ограниченными возможностями

Для комфортного просмотра вы можете воспользоваться масштабированием страницы — в активном окне браузера нажмите несколько раз на клавиатуре сочетание клавиш Ctrl и + для увеличения размеров шрифта и элементов сайта до необходимого вам размера

Закрыть