Вестник РТСУ

Хайдарова Л.А. Неправительственная газета «Чархи гардун»: история становления и развития

УДК 070(575.3) 

НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ГАЗЕТА «ЧАРХИ ГАРДУН»: ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ. 

Хайдарова Лола Абдулхакимовна

Соискатель кафедры отечественной и международной журналистики

Российско-Таджикский (Славянский) университет

Ул. М. Турсунзаде 30, 734025, Душанбе, Республика Таджикистан

Тел.: (+992) 44 620 42 07

В статье рассматриваются социально-экономические и политические предпосылки появления и развития неправительственной периодики в Республике Таджикистан на примере истории становления и развития газеты «Чархи гардун» Отмечается, что первые неправительственные издания начали появляться в конце 80-х годов, однако окончательное формирования неправительственного сектора печати приходится на период независимости республики. Выявлены факторы формирования новой читательской аудитории, обусловливающей появление нового типа издания, адресованного широкому кругу потребителей информации. Определены общие принципы деятельности газеты «Чархи гардун», которые повлияли на её контент и место на информационном рынке. Это прежде всего ориентация на массовость с установкой на публикацию материалов познавательно-развлекательного и морально-этического характера. Рассматриваются тематика и проблематика публикаций в выборочных номерах газеты, определено тематическое, целевое и функциональное своеобразие издания, особенности формы и жанров материалов, их дизайн. По мнению автора, именно принципы работы редакции газеты дают ей возможность выполнять свои социально-информационные и культурные функции, которые обеспечивают популярность у населения и дают возможность избегать серьезного сокращения аудитории.

Ключевые слова: неправительственные СМИ; «Чархи гардун»; тематические рубрики; политика; культура; логотип.

Литература

1.    Муродов М. Основы журналистского творчества. –Душанбе: Ирфон, 2014. – 255 с. (на тадж.яз).

2.    Исомиддинов Б. К истории частной журналистики Таджикистана. –Душанбе, 2015. – 189 с.

3.    Нуралиев А. Информационные жанры печати. –Душанбе, 2003. – 112 с.

4.    Садъдуллаев А. Техника и технология средств массовой информации / А.Садъдуллаев, Н.Н.Салихов. –Душанбе: Ирфон, 2009. – 244 с.

5.    Усмонов И.К. Жанры публицистики. – Душанбе, 2009. – 139 с.

6.    Усмонов И.К., Давронов Д. История таджикской журналистики. –Душанбе, 2008. – 365 с. (на тадж. яз).

7.    Усмонов И.К. Журналистика. – Душанбе, 2011. – 376 с. (на тадж. яз).

   

NON-GOVERNMENTAL NEWSPAPER “CHARHI GARDUN”: HISTORY OF FORMATION AND DEVELOPMENT

Khaidarova Lola Abdulhakimovna

Candidate for a degree of the chair of domestic and international journalism

Russian-Tajik (Slavonic) university

M. Tursunzade 30, 734025, Dushanbe, Republic of Tajikistan

Ph.: (+992) 44 620 42 07

The article deals with the socio-economic and political prerequisites for the emergence and development of non-governmental periodicals in the Republic of Tajikistan on the example of the history of the formation and development of the newspaper “Charkhi Guardun”. It is noted that the first non-governmental publications began to appear in the late 80s, but for the period of independence of the republic. The factors of the formation of a new readership are identified, causing the emergence of a new type of publication addressed to a wide range of information consumers. The general principles of the activities of the Charkhi Gardun newspaper were determined, which influenced its content and place in the information market. This is primarily a focus on the mass with the installation of the publication of informative-entertaining and moral-ethical materials. The subject and problems of publications in selective issues of the newspaper are considered, the thematic, purposeful and functional originality of the publication, features of the form and genres of materials, their design are defined. According to the author, it is the principles of the newspaper’s work that give her the opportunity to fulfill her social, informational and cultural functions that ensure popularity among the population and make it possible to avoid a serious reduction in the audience.

Keywords: non-governmental media; "Charkhi Gardun"; subject headings; politics; culture; logo.

References

1.    Murodov M. Fundamentals of journalistic creativity. –Dushanbe: Irfon, 2014. – 255 p. (in Tajik).

2.    Isomiddinov B. To the history of private journalism in Tajikistan. –Dushanbe, 2015. – 189 p.

3.    Nuraliev A. Informational genres of printing. –Dushanbe, 2003. – 112 p.

4.    Sadullaev A. Technique and technology of the media / A.Sadullaev, N.N.Salikhov. –Dushanbe: Irfon, 2009. – 244 p.

5.    Usmonov I.K. Genres of journalism. – Dushanbe, 2009. – 139 p.

6.    Usmonov I.K., Davronov D. History of Tajik journalism. –Dushanbe, 2008. – 365 p. (in Tajik).

7.    Usmonov I.K. Journalism. – Dushanbe, 2011. – 376 p. (in Tajik).

   

РӮЗНОМАИ ҒАЙРИҲУКУМАТИИ «ЧАРХИ ГАРДУН»: ТАЪРИХИ ТАШАККУЛ ВА РУШДЁБӢ

Ҳайдарова Лола Абдулҳакимовна

Унвонҷӯи кафедраи журналистикаи ватанӣ ва байналхалқӣ

Донишгоҳи (Славянии) Россия ва Тоҷикистон

Кӯч. М.Турсунзода 30, 734025, Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон

Тел.: (+992) 44 620 42 07

Дар мақола заминаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ва сиёсии пайдоиш ва рушди матбуоти даврии ғайриҳукуматӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мисоли таърихи ташаккул ва рушдёбӣ рӯзномаи «Чархи гардун» бо таҳлил фаро гирифта шудаанд. Зикр мегардад, ки аввалин нашрияҳои ғайриҳукуматӣ дар оғози солҳои 80-ум пайдо шуданд, вале ташаккули пурраи бахши ғайриҳукуматии матбуот ба даврони соҳибистиқлолии ҷумҳурӣ рост меояд. Омилҳои ташаккулёбии аудиторияи нави хонандагон, ки пайдошавии типи нави нашрияро барои доираи васеи истифодабарандагони иттилоот тақозо мекунанд, ошкор карда шудаанд. Принсипҳои мушаххаси фаъолияти рӯзномаи «Чархи гардун» муайян карда шуданд, ки ба контент ва ҷойи он дар бозори иттилоот таъсиргузор мебошанд. Ин, пеш аз ҳама самтгирии ВАО ба оммавишавӣ бо нияти нашри маводҳои хусусияти донишандӯзӣ ва дилхушӣ, маънавию ахлоқидошта мебошад. Доираи мавзӯот ва мушкилоти нашрияҳо дар шумораҳои интихобии рӯзнома баррасӣ шуда, мухтасоти маъноӣ, мақсадӣ ва функсионалии нашрия, хусусиятҳои шаклӣ ва жанрии маводҳо, дизайни онҳо баррасӣ шудааст. Ба андешаи муаллиф, маҳз принсипҳои кории таҳририяи рӯзнома ба он барои иҷро намудани вазифаҳои иҷтимоиву иттилоотӣ ва фарҳангии худ имкон медиҳанд, ки маҳбубияти онро дар байни аҳолӣ таъмин карда, барои эмин будан аз камшавии ҷиддии аудитория имконият пешниҳод месозанд.

Калидвожаҳо: ВАО ғайриҳукуматӣ; «Чархи гардун»; рубрикаҳои мавзӯӣ; сиёсат; фарҳанг; логотип.

Назад к списку


Учеба в РТСУ

Абитуриенту Абитуриенту Студенту Студенту Выпускнику Выпускнику Сотруднику Сотруднику
Для людей с ограниченными возможностями

Для комфортного просмотра вы можете воспользоваться масштабированием страницы — в активном окне браузера нажмите несколько раз на клавиатуре сочетание клавиш Ctrl и + для увеличения размеров шрифта и элементов сайта до необходимого вам размера

Закрыть