Вестник РТСУ

Джураева Г.А. Роль налогов в регулировании экономики Республики Таджики-стан

УДК 336.22(575.3)

РОЛЬ НАЛОГОВ В РЕГУЛИРОВАНИИ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Джураева Гульчехра Акрамовна

Старший преподаватель кафедры финансов и кредита

Российско-Таджикский (Славянский) университет

Ул. М. Турсунзаде, 30, 734025 Душанбе, Республика Таджикистан

Тел.: (+992 37) 227 54 59; (+992) 98 579 16 33 (м)

Налоговое регулирование, как составная часть государственного финансового регулирования, может осуществляться через изменение ставок налогов, дифференциацию ставок для различных категорий плательщиков или типов объектов налогообложения, расширение или сужение налогооблагаемой базы и необлагаемых налогом денежных средств, освобождение от налогов отдельных категорий налогоплательщиков, предоставление налоговых льгот.

В статье рассмотрены две основные функции государственного регулирования экономики: фискальная и стимулирующая, их назначение, инструменты и противоречивость. Рассмотрены мероприятия, осуществленные Правительством республики до 2019 года, направленные на оптимизацию процесса регулирования национальной экономики.

На основе анализа работы Правительства в данном направлении предложен ряд мер налоговой поддержки предпринимательства, требующих изменения некоторых налогов Таджикистана (НДС, налога на прибыль, социального налога).

Ключевые слова: налог; налогообложение; налоговая политика; налоговое регулирование; налоговое стимулирование; налоговое бремя; государственное регулирование.

Литература

1.    Дадашев А. О стимулирующем потенциале налоговой политики // Экономист. – М., 2009. – №8. – 261 с.

2.    Джураева Г.А. Налогообложение в Республике Таджикистан: проблемы и перспективы // Вестник университета (Российско-Таджикский (Славянский) университет).– Душанбе: РТСУ, 2018. –№2(62). –С.160-166.

3.    Журавлева Т.А. Налоги как системообразующий фактор экономического развития // Финансы и кредит. – М., 2004. – №4. –с.78-84

4.    Миразизов А.Х. Финансово-кредитные вопросы поддержки и развития малого бизнеса // Вестник университета (Российско-Таджикский (Славянский) университет).– Душанбе: РТСУ, 2012. – №4(39). – С.72-77

5.    Садков В. Об оптимальных размерах участия государства в экономике // Общество и экономика. – 2006. – С.57-58.

6.    Стиглиц Дж.Ю. Экономика государственного сектора. – М., 1997. – 331 с.

7.    Улугходжаева Х.Р., Давлятов Д. Налоговое стимулирование предпринимательской деятельности // Вестник Таджикского национального университета. – Душанбе: сино, 2012. – № 2/6 (95). – 336 с.

8.    Юткина Т.Ф. Налоги и налогообложение: учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА –М, 2012. – 576 с.

   

THE ROLE OF TAXES IN THE REGULATION OF THE ECONOMY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

Juraeva Gulchehra Akramovna 

Senior lecturer of the chair of finance and credit

Russian-Tajik (Slavonic) university

M. Tursunzade, 30, 734025 Dushanbe, Republic of Tajikistan

Ph.: (+992 37) 227 54 59; (+992) 98 579 16 33 (m.)

The article deals with tax regulation, as an integral part of state financial regulation, can be implemented through changes in tax rates, differentiation of rates for various categories of taxpayers or types of objects of taxation, expansion or contraction of the taxable base and non-taxable funds, tax exemption for certain categories of taxpayers, provision of tax benefits.

In the article, two main functions of state regulation of the economy are considered: fiscal and stimulating, their purpose, tools and inconsistency. Measures taken by the Government of the Republic until 2019, aimed at optimizing the process of regulating the national economy are reviewed.

Based on the analysis of the Government’s work in this area, a number of tax support measures for entrepreneurship have been proposed, requiring changes in certain taxes in Tajikistan (VAT, income tax, social tax).

Keywords: tax; taxation; tax policy; tax regulation; tax incentives; tax burden; government regulation.

References

1.    Dadashev A. About the stimulating potential of tax policy // the Economist. – M., 2009. – №8. – 261 p.

2.    Juraeva G.A. Taxation in the Republic of Tajikistan: problems and prospects // University bulletin (Russian-Tajik (Slavonic) university). – Dushanbe: RTSU, 2018. –№2(62). –P.160-166.

3.    Zhuravleva T.A. Taxes as a system-forming factor of economic development // Finance and credit. – M., 2004. – №4. –P.78-84

4.    Mirazizov A.Kh. Financial and credit issues of support and development of small business // University bulletin (Russian-Tajik (Slavonic) university). – Dushanbe: RTSU, 2012. – №4 (39). – P.72-77.

5.    Sadkov V. On the optimal size of state participation in the economy // Society and economy. – 2006. – P.57-58.

6.    Stiglitz J.Yu. Economy of the public sector. – M., 1997. – 331 p.

7.    Ulughojaeva Kh.R., Davlyatov D. Tax incentives for entrepreneurial activity // Bulletin of Tajik national university. – Dushanbe: Sino, 2012. – №2/6 (95). – 336 p.

8.    Yutkina T.F. Taxes and taxation: a textbook. – 2nd ed., rev. and add. – M.: INFRA-M, 2012. – 576p.

   

НАҚШИ АНДОЗ ДАР ТАНЗИМИ ИҚТИСОДИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

Ҷӯраева Гулчеҳра Акрамовна 

Муаллимаи калони кафедраи молия ва қарз

Донишгоҳи (Славянии) Россия ва Тоҷикистон

Кӯч. М.Турсунзода 30, 734025, Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон

Тел.: (+992 37) 227 54 59; (+992) 98 579 16 33 (м.) 

Танзими андоз, ҳамчун қисми таркибии танзими давлатии молиявӣ метавонад тавассути ивазшавии меъёри андоз, тафриқасозии меъёрҳо барои категорияҳои гуногуни пардохткунандагон ва ё типҳои объектҳои андозбандӣ, васеъ ё танг намудани базаи андозбандишаванда ва маблағҳои пулии андозбандӣ нашаванда, озодшавӣ аз андозҳои категорияҳои алоҳидаи андозсупорандагон, пешниҳоди имтиёзҳои андозӣ амалӣ шуда метавонад.

Дар мақола ду функсияи асосии танзими давлатии иқтисодиёт: фискалӣ ва ҳавасмандкунанда, мақсади онҳо, асбобҳои амалисозӣ ва зиддияти онҳо баррасӣ шудаанд. Инчунин чорабиниҳои аз тарафи Ҳукумати кишвар то соли 2019 гузаронидашуда ва барои ҷонноксозии раванди танзими иқтисодиёти миллӣ нигаронидашуда баррасӣ гардидаанд.

Дар асоси таҳлили кори Ҳукумат дар самти мазкур як қатор пешниҳодот оид ба дастгирии андозии соҳибкорӣ, ки ивазшавии як қатор андозҳои Тоҷикистон (ААИ, андоз ба фоида, андози иҷтимоӣ)-ро талаб мекунанд, оварда шудааст.

Калидвожаҳо: андоз; андозбандӣ; сиёсати андоз; танзими андозҳо; ҳавасмандгардонии андозӣ; сарбории андозӣ; танзими давлатӣ.

Назад к списку


Учеба в РТСУ

Абитуриенту Абитуриенту Студенту Студенту Выпускнику Выпускнику Сотруднику Сотруднику
Для людей с ограниченными возможностями

Для комфортного просмотра вы можете воспользоваться масштабированием страницы — в активном окне браузера нажмите несколько раз на клавиатуре сочетание клавиш Ctrl и + для увеличения размеров шрифта и элементов сайта до необходимого вам размера

Закрыть